REGULAMIN KONKURSU WANPY TRULY JERKY TIME

Regulamin konkursu

KONKURS „Wanpy, Truly, Jerky Time”

 

 • 1 Postanowienia wstępne
 1. Organizatorem Konkursu jest Milton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem 0000168752, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 1251269817, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w Konkursie pod nazwą: „Wanpy, Truly, Jerky Time” (zwanego dalej „Konkursem”).
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
 4. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora w Internecie za pośrednictwem profilu na portalu społecznościowym Instagram Facebook – Wanpy Polska.
 5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 06.09.2023 – 20.09.202. Przystąpienie do Konkursu, w sposób określony w §3 Regulaminu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.
 6. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Konkursie.
 7. Konkurs jest realizowany przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Facebook, Instagram, (Meta), z tym zastrzeżeniem, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, Instagram ani z nim związany.

 

 • 2 Uprawnieni do uczestnictwa w Konkursie
 1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Konkursu (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie osoby fizyczne spełniające następujące kryteria:
 • posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin.

 

 • 3 Zasady uczestnictwa
 1. Istotą Konkursu jest
 2. umieszczenie przez Uczestnika Konkursu pod postem konkursowym na Instagramie lub Facebooku zdjęcia lub filmu pokazującego kota lub psa ze swoją ulubioną zabawką
 3. Zaproszenie do konkursu 2 przyjaciół którzy też mają psy lub koty
 4. polubieniu profili @wanpypolska i @maxizoo_pl na IG lub FB
 5. udostępnienie postu konkursowego na swoim profilu

 

 1. Spośród zdjęć zamieszczonych zgodnie z zasadami uczestnictwa Jury powołane przez Organizatora wybierze autorów 20 zdjęć lub filmów, którzy otrzymają od Organizatora nagrody.
 2. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zdjęcie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku i jest uprawniony do przeniesienia praw autorskich na Organizatora zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Dokonanie zgłoszenia w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem Konkursu i jego akceptacją.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz, zamieszczając jedno zdjęcie lub film.
 5. Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać od 06.09.2023 – 20.09.2023 do godziny 23:59.

 

 • 4 Zasady wyłaniania laureata
 1. W Konkursie spośród wszystkich prawidłowo złożonych zgłoszeń zostanie wybranych przez trzyosobowe Jury 20 prac zgłoszonych przez różnych Uczestników („Laureatów”), zgodnych z tematyką Konkursu.
 2. Jury dokonuje wyboru Laureatów według własnego uznania, kierując się następującymi

kryteriami: pomysłowość oraz unikalność zdjęć, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu.

 1. Każdy Laureat otrzyma nagrodę szczegółowo wskazaną w §5 pkt 1 Regulaminu.
 2. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Konkursu pod postem konkursowym na profilu Wanpy Polska na Instagramie i na Facebooku.
 3. Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 4. Każdy Laureat zostanie poproszony o kontakt z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej w celu ustalenia sposobu odbioru nagród.

 

 • 5 Nagrody
 1. Jury wybierze 20 osób którym zostaną przyznane nagrody :

Miejsca 1 – 3 : bon do Maxi Zoo, o wartości: 300 zł

Miejsca 4 –5 : bon do Maxi Zoo, o wartości o wartości: 200 zł

Miejsca 6-20 : zestaw 10 przekąsek Wanpy, Truly, Jerky Time –  każdy o wartości ok. 130 zł

 1. Laureat Konkursu jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty powiadomienia, o którym

mowa w §4 pkt. 5 powyżej przesłać w wiadomości prywatnej do Organizatora dane

niezbędne do przekazania Nagrody, to jest: imię i nazwisko, adres kontaktowy oraz numer

telefonu.

 1. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.

 

 

 

 • 6 Wydawanie nagród
 1. Organizator zobowiązuje się do przekazania Nagrody Laureatowi Konkursu w terminie do 10 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pełnych danych do wysyłki.
 2. W przypadku nieprzesłania w wiadomości prywatnej wszystkich wymaganych niniejszym Regulaminem danych, o których mowa w §6 pkt. 2, lub przesłania ich po wyznaczonym przez Organizatora terminie, stosownie do §5 pkt.2 Uczestnik traci prawo do Nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
 3. Dane kontaktowe przekazane Organizatorowi wykorzystane zostaną jedynie w celu przekazania Nagród oraz spełnienia przez Organizatora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

 • 7 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Biorąc udział w Konkursie i podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych jest Organizator, zgodnie z danymi wskazanymi w §1 ust.1 Regulaminu.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagrody Laureatowi, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (w zakresie dokonania zgłoszenia Uczestnika oraz przeprowadzenia Konkursu) jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”)
 3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją Konkursu: usługi kurierskie/pocztowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
 4. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do wglądu do zgłaszanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, a także wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie, w tym w szczególności uniemożliwia odebranie nagrody oraz uzyskanie odpowiedzi na złożoną reklamację. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem ich wcześniejszego przetwarzania.
 6. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane:
 7. a) przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a po jego zakończeniu – do czasu zakończenia publikacji zwycięskiej pracy konkursowej na fan page’u Organizatora;
 8. b) przez okres określony w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności dla celów sprawozdawczości podatkowej,
 9. c) w przypadku Uczestników, którzy złożyli reklamację – przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji,
 10. d) zaś w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia.

Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym bezpośrednio z przepisów prawa.

 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na upublicznienie jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska i miasta na profilu Wanpy Polska przy publikacji wyników Konkursu i oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt. 2 powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres: jacek@miltoncdi.com
 3. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

 • 8 Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu należy składać wraz z uzasadnieniem drogą e-mailową na adres: jacek@miltoncdi.com W tytule wiadomości należy napisać: „Konkurs Wanpy, Truly, Jerky Time”
 2. Reklamacje przesłane później niż 7 dni pod zakończeniu trwania Konkursu lub naruszające §8 pkt. 1 nie będą rozpatrzone.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Osoby, które złożyły reklamacje, stosownie do obowiązującego Regulaminu, zostaną powiadomione przez Organizatora o sposobie ich rozpatrzenia wiadomością zwrotną emailem najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 

 

 • 9 Prawa autorskie
 1. Z chwilą wydania Nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do materiału, o którym mowa w §3 ust. 1 Regulaminu (zwanego dalej również „Utworem”), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
 • zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 • rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w pkt od 1) do – 2),
 • publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Utworu

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych, także w celach reklamy i marketingu produktów wprowadzanych do obrotu przez Organizatora, • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

 • wykorzystanie w utworach multimedialnych,
 • wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
 • wykorzystanie Utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
 • wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji,

produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

 1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
 2. Uczestnik zezwala Organizatorowi na dokonywanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów. Uczestnik przenosi także na Organizatora uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z opracowań Utworów. Uczestnik rezygnuje z wykonywania nadzoru nad sposobem wykorzystania Utworu i wyraża zgodę na swobodne decydowanie przez Organizatora o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności, przy czym nie jest on zobowiązany do upowszechniania Utworu jak również nie jest obowiązany do oznaczania Utworu imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
 2. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo autorskie oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Translate »